1. Roseau
2.Boiling Lake , in hills 8 km from coast and Roseau with car and then 4 km hike.
3. Middleham Falls , about 8 km from Roseau in direction Laudat, then 30 min hike
Dominica is the most beautiful caribbean island , everywhere are hills.
The most beautiful places of Dominica are in south of the island :
Soufriere , Scotts Head , Grand Bay

1. Roseau
2. Kochender See , in Bergen 8 km von Roseau und Kuste, dann 4 km wandern vom Auto
3. Wasserfalle Middleham etwa 8 km von Roseau in Richtung Laudat, dann 30 min wandern
Dominica is die schonste karibische Insel , Uberall sind Berge.
Die schonsten Platze auf Dominika sind im Suden der Insel :
Soufriere , Scotts Head , Grand Bay

1. Roseau
2. Lago hirviente , en montana 8 km de Roseau y Costa y despues 4 km caminar del coche
3. Cascadas Middleham , cerca 8 km de Roseau en direccion Laudat y despues 30 caminar
Dominica es la mas bonita isla en Caribe , en todas partes son montes.
Los más bonitos lugares de Dominica están en sur de la isla :
Soufriere , Scotts Head , Grand Bay

1. Roseau
2. Varici jezero v kopcich 8 km od Roseau a pobrezi , pak jeste 4 km od auta vandrovat
3. Middleham vodopady , asi 8 km autem smerem na Laudat, pak jeste 30 min vandrovat
Dominica je ten nejhezci ostrov Karibiku , vsude jsou kopce.
Ty nejhezci mista ostrova Dominika jsou na jihu ostrova :
Soufriere , Scotts Head , Grand BayDOMINICA   fotos 1   photos 2   photos 3   Dominica mapa map   Roseau plano plan   home index